Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

K&Donline.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               burgemeester Doumastraat 31  (geen bezoekadres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Telefoonnummer:+31-639363140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           E-mailadres: info@kidsanddogs.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KvK-nummer: 65004337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BTW-identificatienummer: NL1059.26966.B03   

Artikel 2 - Toepassing voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is het voor de consument mogelijk de tekst van deze algemene voorwaarden in te zien via de algemene voorwaarden link op de homepage.Indien gewenst op verzoek van de consument kunnen deze voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 - Herroepingsrecht  

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 4 - Retourneren

Wanneer consument besluit het geleverde product te retourneren kan dit op kosten van k&donline,op de volgende manier.

1. Graag een e-mail naar info@kidsanddogs.nl met evt. de reden van retour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2. K&Donline zal u een e-mail doen toekomen met een retour link van post.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3. U print deze link uit en plakt deze op het te retourneren pakket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. U geeft vervolgens het pakket af bij een post.nl filiaal,u krijgt dan een bewijs van aflevering en het pakket zal vervolgens op kosten van k&donline worden verzonden.

5.K&Donline zal dan binnen 7 werkdagen na ontvangst het aankoopbedrag terugstorten.

6.Voorwaarden aanvaarden artikelen bij retour:

a;kleding en stoffen artikelen voor honden moeten in absoluut schone staat worden teruggestuurd,wanneer wij haren o.i.d. vinden zal het artikel niet worden aangenomen.

b;Voor gebruiksvoorwerpen zoals b.v. tondeuse mogen ook niet gebruikt zijn.Wanneer wij sporen van haar of verontreiniging zien zal het artikel ook niet worden aangenomen.

c;Voedsel en snacks zullen ook niet worden teruggenomen wanneer de verpakking is geopend of een artikel over levertijd is.

d;Indien mogelijk zoveel mogelijk retourneren in originele verpakking.

e;Voor alle overige twijfelgevallen neem eerst contact op via de mail waarin u uw probleem uitlegt   (info@kendonline.nl)    voordat u het terugstuurt.

Artikel 4a - Retourneren uitzonderingen.

Er zijn 2 uitzonderingen (categorieën: outlet,aanbiedingen en hartman & rose.)Deze artikelen zijn niet retourneerbaar!!!!!!Worden deze toch geretourneerd zullen ze door worden gegeven aan een goed doel.

Artikel 5 - De Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De ondernemer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 6 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 7 - Betaling Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 7 - Uitverkocht en/of niet meer leverbaar

De ondernemer stelt alles in het werk om de aangeboden artikelen op de website up to date te houden,het kan echter voorkomen dat een artikel net is uitverkocht of niet meer leverbaar is.De consument zal hiervan z.s.m. op de hoogte worden gebracht en het verschuldigde bedrag zal ook z.s.m. worden terugbetaald met een maximum termijn van 7 werkdagen.

Artikel 8 - Outlet artikelen

Alle artikelen in de k&d outletshop zijn niet retourneerbaar.Artikelen die toch worden teruggestuurd zullen dan ook niet worden vergoed.Eventuele gebreken zullen duidelijk worden vermeld.

Artikel 9 - Garantie en reparatie.

Ingeval Client een aangekocht artikel heeft welke problemen geeft al dan niet in garantieperiode dan dient na melding het betreffende artikel naar ons te worden opgestuurd.

Hierna zal het artikel door ons of door een erkend bedrijf beoordeeld worden. In veel gevallen zullen deze onderzoekskosten(indien aanwezig)en indien garantie volledig door ons worden vergoed of gerepareerd. Wanneer echter blijkt na beoordeling dat het niet onder garantie valt zal client in overleg de keuze hebben tussen het voldoen van de onderzoekskosten (indien aanwezig) en reparatie of voldoen van onderzoekskosten (indien aanwezig) en vernietiging van het artikel.